Aerodynamics and body kits for BMW 6 Series F06 F12 F13

     
2 Piece前唇扰流器套件
价格:RMB  20580
材质:高级碳纤维
对应车型:F06/F12/F13 M6
产品编号:3101-20631

前唇扰流器(单品)
价格:RMB  16170
产品编号:3101-20631

前下导流片(单品)
价格: RMB 5780
产品编号:3104-20611

侧裙套件
价格: RMB 19110
材质:高级碳纤维
对应车型:F06 M6及M-Sport
产品编号:3104-20611


底部扩散器套件
价格: RMB 22350
材质:高级碳纤维
对应车型:F06, F12, F13 M6
产品编号:3108-20641

底部扩散器(单品)
价格: RMB 14210
材质:高级碳纤维

产品编号:3108-20631

底部导流鳍片(单品)
价格: RMB 10290
材质:高级碳纤维
对应车型:与3108-20631匹配
产品编号:3106-20611

后备箱尾翼
价格: RMB 9000
材质:高级碳纤维
对应车型:F06/F13
产品编号:3109-20621

 
 

 

 

Aerodynamics and body kits for BMW 6 Series F06/F12/F13

     

2 Piece前唇扰流器套件

价格:RMB  17450
材质:PU+高级碳纤维
对应车型:F06/F12/F13 M-Sport
产品编号:3101-20611

底部扩散器
价格: RMB 12550
材质:高级碳纤维
对应车型:F06/F12/F13 M-Sport,与3DDesign专用运动排气位置匹配
产品编号:3108-20621

原装位替换,配合排气系统将带来最理想化的视觉美观及性能提升 。


后备箱尾翼
价格: RMB 4700
材质:PU聚氨酯
对应车型:F06/F13
产品编号:3109-20611


 
 
1 Series : 〔F40〕 〔F20〕 〔E82〕 〔E87〕
2 Series : 〔F87 M2〕 〔F44〕 〔F22〕 〔F45/F46〕
3 Series : 〔F80 M3〕 〔G20/G21〕 〔F34GT〕 〔F30/F31〕 〔E90/E91〕 〔E92/E93〕
4 Series : 〔F82 M4〕 〔F32/F33〕 〔F36〕
5 Series : 〔F90/M5〕 〔G30/G31〕 〔F10/F11〕 〔E60/E61〕
6 Series : 〔F06/F12/F13〕
7 Series : 〔G11/G12〕 〔E65/E66〕
8 Series : 〔F91/F92/F93 M8〕 〔G14/G15〕
X 1 : 〔F48〕
X 2 : 〔F39〕
X 3 : 〔F97 X3M〕 〔G01〕
X 4  : 〔F98 X4M〕 〔G02〕 〔F26〕
X 5  : 〔F85 X5M〕 〔G05〕 〔F15〕
X 6  : 〔F86 X6M〕 〔F16〕
Z 4  : 〔G29〕 〔E89〕
i 3  : 〔I01〕
i 8  : 〔I12〕
MINI : 〔R55/R56/R58/R59〕 〔F54〕 〔F56〕
supra : 〔J29(A90)〕